VN.   
Trung tâm PR
Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

năm 2013
Busan Đại diện cơ quan quản lý đất đai Hàn Quốc - BusanĐại diện cơ quan quản lý đất đai Hàn Quốc
 ·Công tác tư vấn kỹ thuật chuyên gia củng cố phục hồi đập nướ…
Busan Đại diện cơ quan quản lý đất đai Hàn Quốc - Daewoo Construction
 ·Công tác tư vấn kỹ thuật chuyên gia củng cố kết cấu đập nước…
Posco Construction - Saman ENG
 ·Thiết kế các cơ sở của NAM NAM NIK1
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - KeumilEngineering
 ·Dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ xả khẩn cấp đập Yongsu - lĩnh vự…
Seoul Trụ sở hạ tầng đô thị Hàn Quốc - Ilsungbo Industry
 ·Cống tràn cho công tác mở rộng của các cơ sở phòng chống thi…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Kolone-Engineering
 ·Kỹ thuật dân dụng cơ bản và thiết kế làm việc của các cơ sở …
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - ISAN Corporation
 ·Dịch vụ lập kế hoạch cơ bản cho dự án cải tạo đập Chungju
Huyndai Construction - SunJinEngineering
 ·Thiết kế làm việc của trạm bơm thoát nước cho công việc xây …
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - HungHan Construction
 ·Thiết kế làm việc của ống dẫn nghiêng Gwangjuho
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc
 ·Dịch vụ làm hướng dẫn phân tích rung động cống thép
Phát điện phía tây Hàn Quốc/SKConstruction - YooShin
 ·Thiết kế cơ bản và làm việc cho dự án sản xuất thủy điện Lào…
Bộ Hàng hải và Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc - YooShin
 ·Thiết kế cơ bản và hoạt động của các cơ sở chống động đất, s…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - YooShin
 ·Dịch vụ lập đề xuất lắp đặt cống cho dự án thủy điện Lower C…
Seoul Trụ sở hạ tầng đô thị Hàn Quốc - SunJinEngineering
 ·Thiết kế cơ bản (T / K) cho công tác mở rộng các cơ sở phòng…